NhĂ  ở A.Quang – Đông Anh- HĂ  Ná»™i

Lu00e0 mu1ed9t ngu01b0u1eddi yu00eau thu00edch phong cu00e1ch thu1eddi thu01b0u1ee3ng, Anh Quang mong muu1ed1n cu00f3 u0111u01b0u1ee3c thiu1ebft ku1ebf thu1eadt u1ea5n tu01b0u1ee3ng,sang tru1ecdng.

Vu00ec vu1eady,chu00fang tu00f4i u0111u00e3 lu1ef1a chu1ecdn chu1ea5t liu1ec7u gu1ed7 u00f3c chu00f3 u0111u1ec3 u0111u01b0a vu00e0o lu00e0m chu1ee7 u0111u1ea1o cho cu0103nu00a0 nhu00e0 cu1ee7a anh.

u0110u1ed3 nu1ed9i thu1ea5t gu1ed7 u00f3c chu00f3u00a0khiu1ebfn ngu01b0u1eddi ta say mu00ea tu1eeb chu1ea5t gu1ed7 u0111u1eb7c biu1ec7t u1ea5n tu01b0u1ee3ng, vu00e2n gu1ed7 cuu1ed9n xou00e1y u0111u1eb9p mu1eaft mu00e0 khu00f4ng lou1ea1i gu1ed7 nu00e0o cu00f3 u0111u01b0u1ee3c, gam mu00e0u cu1ee7a nu00f3 tru1ea7m su1eafc, nhu01b0ng cu0169ng u0111u1ee7 nu1ed5i bu1eadt u0111u1ec3 khu00f4ng gian phu00f2ng khu00e1ch, phu00f2ng u0103n, tru1edf nu00ean sang tru1ecdng vu00e0 thu hu00fat.

u0110u1ec3 u0111u01b0u1ee3cu00a0tu01b0 vu1ea5n thiu1ebft ku1ebf nu1ed9i thu1ea5t , vui lu00f2ng liu00ean hu1ec7 vu1edbi Cu00f4ng ty kiu1ebfn tru00fac vu00e0 nu1ed9i thu1ea5t Hu1ea3i u0110u0103ng